bí kíp võ học

Xuất bản sách bí kíp võ công Thiếu Lâm

Hơn 500 cuốn sách mới xuất bản đã được phát miễn phí cho 126 ban bộ và công ty ở thị trấn Đăng Phong. Sở Hành chính Thế thao Đăng Phong khuyến khích từ.. Chùa Thiếu Lâm Tự 1.500 năm