các bài quyền trong ngọc trản ngân đài

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

“Chén ngọc” tìm lại Bài quyền Ngọc Trản có tự bao giờ, xuất xứ ở đâu, chưa rõ. Tuy nhiên, theo lưu truyền trong dân gian, bài quyền này là gia phả của võ phái An Vinh, trong môn phái