lịch sử của kỳ võ

Võ cổ truyền – Kỳ võ

Võ cổ truyền - Kỳ võ

Kỳ võ là phép dùng cờ lệnh để điều khiển trận đánh theo hiệu lệnh của người chỉ huy. Cũng như người cử nhạc võ, người sử dụng kỳ võ phải giỏi võ thuật lẫn binh pháp. Múa cờ không