môn phái tân khánh bà trà do ai sáng lập

Môn phái Tân Khánh Bà Trà

Giữa thế kỷ 19, dưới triều vua Tự Đức (1848-1883), nổ ra một sự kiện phản ánh rõ rệt tinh thần bất khuất của dân làng Tân Khánh: cuộc khởi nghĩa.. Tân Khánh Bà Trà hay Bà Trà-Tân Khánh hay