người sáng lập thăng long võ đạo

GIới thiệu môn Phái Thăng Long Võ Đạo

Để triệt hạ lò võ giàu tinh thần yêu nước này, giặc sắp sẵn mưu gian lập đả lôi đài treo thưởng cho võ sư ba xứ Bắc - Trung - Nam và toàn cõi Đông.. Trong lịch sử võ