người sáng tác ngũ hình quyền

Thiếu Lâm Quyền – Ngũ hình quyền

Thiếu Lâm Quyền - Ngũ hình quyền

Một thuyết nữa lại bổ sung vào thuyết trên cho rằng Giác Nguyên sau đó đã truyền lại bảy mươi hai thế quyền này cho Bạch Ngọc Phong, sau đó cũng là một tăng nhân của Thiếu Lâm tự. Bạch