tiểu sử hoa đà

Danh y Hoa Đà

Danh y Hoa Đà

Ông đã sáng tạo ra “Ngũ Cầm Hí”, được coi là môn võ thuật sớm nhất ở Trung Quốc, do vậy cũng có người gọi ông là người sáng lập võ thuật Trung Quốc. Hoa Đà cả đời có rất