tiểu sử trương tam phong

Trương Tam Phong – người sáng lập ra Võ Đang quyền.

Trương Tam Phong – người sáng lập ra Võ Đang quyền.

Trương Tam Phong là người hành tung vô địch và là một đạo sĩ thần bí. Ông từng một mình đánh bại cả một nhóm đạo tặc hơn trăm tên, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng cảm kích mời