võ thuật của lâm sơn đông

GIới thiệu môn Phái Lâm Sơn Động

Những năm thánh đất nước còn đang dưới ách thống trị, phong trào truyền bá bị hạn chế. Ngoài con cháu trong dòng tộc đến đời thứ 5 hai cụ.. Cụ tổ bảy đời là người văn võ kiêm toàn